Všeobecné obchodné podmienky

1 Základné ustanovenie a pojmy

1.1 Prevádzkovateľom je portál Salony.sk s webovým sídlom www.salony.sk. (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) .


1.2 Portál je rozsiahla webová stránka, ktorá združuje viaceré informácie a odkazy, ktoré spolu priamo súvisia. Je to priestor používaný rôznymi Používateľmi pre získavanie alebo poskytovanie informácií. Slúži k orientácii vo veľkom množstve informácií, ako aj zoskupovaní informácií či ich triedení (ďalej ako „Portál“) .


1.3 Prevádzkovateľ aktuálne prevádzkuje tieto Portály: www.salony.sk, www.besttime.sk, www.besttime.cz.


1.4 Používanie Portálov je dobrovoľné.


1.5 Používateľ Portálov je akákoľvek osoba, ktorá vstupuje na Portál a používa obsah Portálu prostredníctvom celosvetovej siete Internet alebo osoba, ktorá má súčastne záujem o tovar či služby nachádzajúce sa na Portáloch Prevádzkovateľa (ďalej ako „Používateľ“) .


1.6 Používateľ registráciou akceptuje všeobecné obchodné podmienky spolu so špecifickými obchodnými podmienkami pre jednotlivé Portály, ktoré využíva a zaväzuje sa ich dodržiavať.


1.7 Virtuálny účet na Portáloch je prístupný len pre registrovaných Používateľov. Slúži na úpravu nezverejnených informácií o Používateľovi, na nahrávanie, úpravu a vymazávanie textových alebo grafických dát, ktoré Používateľ zverejňuje na Portáloch Prevádzkovateľa (ďalej ako „Virtuálny účet“).


1.8 Vstup do Virtuálneho účtu je podmienený korektným vyplnením prihlasovacieho mena a hesla cez prihlasovací formulár.


1.9 Každý registrovaný Používateľ má pridelené unikátne ID, ktoré identifikuje všetky ním uložené dáta do databáz Portálov Prevádzkovateľa.


1.10 Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že je nositeľom autorských práv k obsahu Portálu alebo má udelené nevýhradné práva od registrovaných Používateľov k zverejňovaniu obsahu, ktorý bol vložený cez Virtuálny účet Používateľa v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v platnom znení (ďalej ako „Autorský zákon“).

2 Registrácia

2.1 Registrácia Používateľa sa vykonáva elektronicky cez registračný formulár na url adrese: http://besttime.sk/registracia/.


2.2 Odoslaná registrácia Používateľom postupuje na kontrolu a schválenie Prevádzkovateľovi Portálov. Po schválení vytvorí Prevádzkovateľ registrovanému Používateľovi virtuálny účet s unikátnym ID a pošle mu e-mailovú správu s prihlasovacími údajmi. Prevádzkovateľ sa nezaväzuje schváliť registráciu do časovo ohraničeného termínu.


2.3 Zaslané prihlasovacie údaje slúžia na prvotný vstup do Virtuálneho účtu. Po prihlásení Používateľa do Virtuálneho účtu je možné prihlasovacie údaje kedykoľvek editovať. V prípade potreby môže Používateľ vygenerovať prihlasovacie heslo elektronicky na url adrese http://besttime.sk/salon-krasy/prihlasenie.php, ktoré mu bude po zadaní prihlasovacieho mena a potvrdení automaticky zaslané na e-mail.


2.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu Používateľa bez udania dôvodu. O tejto skutočnosti bode Používateľ informovaný e-mailom.

3 Pravidlá používania

3.1 Pri registrácií je Používateľ povinný poskytnúť o sebe pravdivé informácie, ktoré sa následne budú používať pri komunikácií s ním a na ktoré budú vystavované daňové doklady v prípade, že si objedná platené služby či produkty.


3.2 O zmene registračných údajov musí Používateľ upovedomiť Prevádzkovateľa okamžite tým spôsobom, že si po prihlásení aktualizuje svoje osobné údaje vo Virtuálnom účte.


3.3 Používateľ je povinný informovať Prevádzkovateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť, obmedziť alebo poškodiť funkčnosť službieb na Portáloch Prevádzkovateľa.

4 Používateľ sa zaväzuje

4.1 Uviesť pravdivé a aktuálne informácie v registrácií o sebe alebo organizácii, ktorú zastupuje a zabezpečiť ich pravidelnú aktualizáciu v prípade potreby.


4.2 Používateľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.


4.3 Používateľ je povinný uchovávať prístupové meno a heslo do Portálov takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu. V prípade prezradenia prístupového hesla tretím osobám alebo v prípade umiestnenia neautorizovaných doplnkov do rozhrania Portálu vytvorených Používateľom, nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za zneužitie údajov.


4.4 Účasť v Portáloch je dobrovoľná a Používateľ má právo od využívania služieb kedykoľvek odstúpiť s okamžitou účinnosťou.

5 Ochrana autorského práva

5.1 Používateľ týmto udeľuje Prevádzkovateľovi všetky nevýhradné práva k uverejneniu každého zadaného obsahu, textov, obchodných značiek, obchodných mien, zoznamov a ďaľších diel vyplývajúcich z Autorského zákona, ktoré pridáva a edituje cez registrovaný Virtuálny účet.


5.2 Používateľ zodpovedá za to, že má oprávnenie k používaniu ochranných známok a značiek, ktorých nie je vlastníkom.


5.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek spory vzniknuté porušením autorských práv, ktoré spôsobili nahrané textové alebo grafické dáta cez Virtuálny účet Použivateľa.


5.4 Značky a mená Portálov môžu Používatelia používať iba v súvislosti s odkazom na daný portál. O takomto použití musí Používateľ informovať Prevádzkovateľa.


5.5 Akékoľvek použitie obsahu Portálu bez súhlasu Prevádzkovateľa môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi v zmysle Občianskeho a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.


5.6 V prípade, že Prevádzkovateľ udelí Používateľovi súhlas na použitie vymedzeného obsahu Portálu, Používateľ je povinný pri každom takomto použití obsahu Portálu súčasne uverejniť zdroj obsahu vo forme aktívneho linkového odkazu URL, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

6 Zodpovednosť

6.1 Používateľ zodpovedá za prevádzku vlastného konta a súhlasí, že je zodpovedný za činy každého, kto použije Používateľove prihlasovacie údaje (meno a heslo), za obsah Používateľom publikovaných vecí, alebo za akékoľvek ďalšie prenosy uskutočnené prostredníctvom Portálov.


6.2 Ďalej Používateľ súhlasí, že:


a) bude dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia pri používaní služby vrátane Zákona o ochrane osobných údajov;


b) nebude sa vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu ani to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou;


c) nebude využívať službu pre ilegálne alebo nemorálne účely;


d) nebude uverejňovať obsah, ktorý poškodzujúce dobré meno inej fyzickej či právnickej osoby.


6.3 V prípade akéhokoľvek porušenia pravidiel používania Portálov si vyhradzuje Prevádzkovateľ právo na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť akékoľvek informácie o Používateľovi, ktorý porušuje pravidlá.


6.4 Používateľ sa zaväzuje, že nebude zverejňovať, propagovať alebo prenášať prostredníctvom služby žiadny nezákonný, znepokojujúci, hanlivý, urážlivý, výhražný, škodlivý, vulgárny, obscénny, nenávidený, rasovo či etnicky orientovaný obsah, ktorý podporuje jednanie vedúce k trestnému činu, občianskej neznášanlivosti, alebo akokoľvek inak porušuje platné zákony alebo nariadenia; alebo akýkoľvek inak nevyhovujúci a nežiadúci materiál každého druhu a povahy.


6.5 Prevádzkovateľ neschvaľuje Používateľov obsah, či inú jeho komunikáciu, zverejnenie, alebo údaje, ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek výhražný, hanlivý, obscénny, znepokojujúci alebo urážlivý materiál, ktorý je súčasťou takéhoto obsahu alebo za akýkoľvek zločin, ku ktorému dopomohlo využívanie Portálov Prevádzkovateľa.


6.6 V prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia uvedeného v článku VI. sa Používateľ vystavuje riziku trestného stíhania.


6.7 Ďalej Používateľ súhlasí s tým, že:


a) nebude žiadnym spôsobom podsúvať alebo distribuovať súbory, ktoré obsahujú vírusy, poškodené súbory alebo akýkoľvek podobný software alebo programy, ktoré by mohli poškodiť činnosť počítača niekoho iného;


b) nebude zasahovať alebo narúšať siete spojené so službami;


c) nebude používať žiadne zariadenia, software alebo program, alebo za pomoci iných prostriedkov sa nebude pokúšať zasahovať a narúšať riadnu prevádzku Portálov, služby a/alebo akékoľvek transakcie, ktorú tieto Portály ponúkajú;


d) neurobí nič, čo by spôsobilo nezmyselnú a neprimerane veľkú záťaž na technológii Prevádzkovateľa.


6.8 Tým, že Používateľ má prístup k službe, vyjadruje svoj súhlas, že pri používaní Portálov bude používať len prostriedky, ktoré mu poskytuje Prevádzkovateľ alebo spoločnosť poverená Prevádzkovateľom. Používateľ taktiež súhlasí, že nebude používať žiadne automatizované prostriedky (napr. agentov, roboty, scripty alebo spiders) a to zo žiadneho dôvodu.


6.9 Porušenie autorských práv tretej strany.


V prípade, že Používateľ zverejní alebo sprístupní informácie alebo iný materiál, ktorý porušuje autorské práva tretej strany, môže Prevádzkovateľ, ukončiť prístup k jeho službám. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté takýmto spôsobom.


6.10 Prevádzkovateľ môže, podľa vlastného uváženia, okamžite ukončiť Používateľovi prístup ku službe, pokiaľ pri prevádzke porušil akýkoľvek bod čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

7 Obmedzenie zodpovednosti

7.1 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosti za žiadne škody spôsobené stratou zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky nepriame, škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať Portály alebo kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol Prevádzkovateľ upozornený na možnosť týchto škôd.

8 Ochrana osobných údajov

8.1 Ochrana údajov na Portáloch


Portály nezhromažďujú žiadne osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy ich táto osoba sama Portálu dobrovoľne poskytne.


8.2 Prevádzkovateľ zaručuje, že získané údaje nie sú predávané ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám. Výnimkou sú údaje, ktoré Používateľ nechá voľne prístupné pre návštevníkov Portálov.


8.3 Odoslaním údajov, vyžadujúcich pri registrácií do Portálov vyjadruje Používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

9 Ukončenie používania služby

9.1 Ukončenie služby Používateľom


Službu môže Používateľ ukončiť kedykoľvek bez udania dôvodu s okamžitou platnosťou od doručenia oznámenia Prevádzkovateľovi. Pokiaľ Používateľ nesúhlasí alebo namieta niečo proti akémukoľvek ustanoveniu týchto všeobecných obchodných podmienok ako i špecifických podmienok Portálov alebo ich neskoršej modifikácií, jediným riešením je okamžite ukončiť používanie služby a informovať Prevádzkovateľa o ukončení. Zároveň Používateľ zašle Prevádzkovateľovi žiadosť o zrušenie registrácie e-mailom, kde uvedie svoje prístupové údaje (meno a heslo). Po overení identity Používateľa, Prevádzkovateľ zruší registráciu Používateľa.


9.2 Ukončenie služby Prevádzkovateľom


Prevádzkovateľ môže ukončiť Používateľovu registráciu okamžite:


a) tým, že Používateľovi doručí oznámenie o ukončení. Používateľ súhlasí, že na základe ukončenia podľa tohto bodu pravidiel, Prevádzkovateľ vyplatí zostávajúcu (alikvotnú) časť zaplatenej služby za rozdiel medzi predplateným obdobím a skutočne realizovaným obdobím, kedy Používateľ službu využíval, prípadne vráti Používateľovi späť neminuté kredity z osobného virtuálneho účtu. Používateľ nemá nárok na vrátenie kreditu, ktorý získal ako bonus pri dobíjaní kreditov a promo akciách.


b) V prípade, že Používateľ porušil tieto pravidlá a toto porušenie sa nedá napraviť alebo toto porušenie nebolo odstránené do 5 dní, alebo pokiaľ sa Používateľ stal platobne neschopným/nesolventným podľa Zákona o platobnej neschopnosti.


9.3 Na základe ukončenia poskytovania služby


V prípade ukončenia poskytovania služby (po uplynutí predplateného obdobia), je právo Používateľa využívať službu okamžite zrušené a Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže vymazať všetky materiály, obsah v jeho konte a zablokovať ďalší prístup k týmto údajom.

10 Záverečné ustanovenia

10.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami a špecifickými podmienkami jednotlivých Portálov sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.


10.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky meniť.


10.3 Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. januára 2017.


Salony.sk

HORE